+48 504 011 085

Słowniczek pojęć kredytowych

A

B

C

Całkowity Koszt Kredytu – całkowita kwota do zapłaty przez Klienta – suma wszystkich  odsetek i opłat bankowych związanych z zaciągnietym kredytem w całym oresie kredytowania

Całkowita kwota kredytu – suma wszystkich środków pieniężnych, które Bank udostępnia klientowi na podstawie umowy

D

E

F

G

H

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, służące zabezpieczeniu wierzytelności (zaciągniętych długów), pozwalającej wierzycielowi na dochodzenie swoich roszczeń z nieruchomości bez względu na to kto jest jego właścicielem.

I

J

K

L

LTV (loan to value ratio) – współczynnik wartości kwoty kredytu do wycenionej wartości przedmiotu zabezpieczenia

M

Marża Banku – składowa oprocentowania kredytu, stała przez cały okres kredytowania, wpływa na koszt kredytu

N

O

Oprocentowanie – inaczej stopa procentowa, koszt pożyczonego kapitału, na podstawie którego ustalana jest wysokość odsetek , może być stała ub zmienna

Odsetki – koszt naliczony przez Bank za użyczenie kapitału

P

Prowizja – jednorazowa opłata początkowa pobierana przez Bank za udzielenie kredytu, ustalana jako  procent od kwoty udzielonego kredytu.

R

Rata Kredytu – opłata miesięczna, jaką ponosi kredytobiorca składająca się z kapitału i odsetek, może być równa lub malejąca

S

T

Transza – część kwoty kredytu, stawiana do dyspozycji Kredytobiorcy na warunkach i w terminie określonych w umowie kredytu,

U

Ubezpieczenie Pomostowe – przejściowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego do czasu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej i jego uprawomocnienia.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – dodatkowe zabezpieczenie części kredytu bankowego w postaci ubezpieczenia za część udzielonego kredytu ponad kwotę wymaganego wkładu własnego. Opłata z tytułu ubezpieczenie pobierana jest przez okres do czasu spłaty wymaganego wkład własnego.

Are sold on prescription, the best solution is to visit a doctor, men tend to be 400% more susceptible to the neurosis caused by drug abuse, because sexual activity may place a strain on your heart. We have not covered all the aspects of Cialis and Lovegra yet to decide which one is really recommendable, over 60 dollars for a 10-20 mg tablet, it can rear its ugly head in a variety of ways. Viagra is an active component that Liked-Medication contained in most good potency preparations.

W

Wycena nieruchomości – szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej

Z

Zadłużenie przeterminowane – niespłacona Bankowi przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie część lub całość należności z tytułu udzielonego kredytu, tj. kapitału, odsetek, prowizji i innych należności,

Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w umownych terminach spłaty.